Kalajoen Eteläpuolen metsästysseura ry:n säännöt

 

 

1§  YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI

Yhdistyksen nimi on Kalajoen Eteläpuolen metsästysseura ry ja sen kotipaikka on Kalajoen kunta Oulun läänissä. 

Yhdistys on perustettu  1933  ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

Seura on Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n jäsenenä, seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

 

2§   SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1. järkiperäistä metsästystä kestävän luonnonkäytön periaatteella;

2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3. metsästysampumaurheilua ja

4. kenneltoimintaa

 

3§  SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2. suorittamalla riistanhoitotyötä;

3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6. kouluttamalla jäseniään;

7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

 

4§  SEURAN JÄSENET

Johtokunnalla on oikeus hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi henkilön tai hänen perheen jäsenen, joka asuu vakinaisesti ja omistaa kiinteistön Kalajoen Eteläpuolen metsästysseuran toiminta-alueella sekä sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Metsästysseuran toiminta-alueen ulkopuolelle rajataan loma-asutusalueet. Jäsenanomuksessa on oltava vähintään kahden seuran varsinaisen jäsenen suositus. Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta,jonka aikana johtokunnan tulee päättää koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. Vuosikorttilaiseksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla ei ole riittävää edellytystä varsinaiseksi jäseneksi. Vuosikorttilaisella ei ole äänioikeutta. Johtokunta voi hyväksyä maanvuokrajäseneksi henkilön, joka vastikkeetta luovuttaa kaikilla metsästysoikeuksilla vähintään 10 ha:n  määräalan metsästysseuran käyttöön, maanvuokrasopimuksen voimassaoloajaksi. Maanomistaja voi siirtää metsästysoikeutensa lähisukulaiselle.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan kokouksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen ja heidät vapautetaan jäsenmaksusta.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ,joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsen-maksun. Kannattavalla henkilöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannattavalla henkilöjäsenellä ei ole metsästysoikeutta.

 

5§  JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Vuosikorttilaiselta peritään seuran talvikokouksessa määräämä vuosimaksu, mutta ei  liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Vuosikorttilaisella ei ole oikeutta osallistua hirvieläinjahtiin. 

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 10 ha käsittävän tilan tai yhteispinta-alaltaan yli 10 ha olevat tilat kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista siihen asti, kun tällainen vuokrasopimus on voimassa. Yli 50 ha:n tila oikeuttaa kahteen ja yli 100 ha:n tila kolmeen jäsenyyteen.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.                 

Kannattavilta henkilöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain seuran talvikokouksessa.

 

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen

1. suorittamaan riistahoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä;

2. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

 

 

6 §  SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa ja pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

 

7 §  SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuotena;

2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;

3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, tai;

4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti,

5. toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa

6. seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7. Vuosikorttilainen ei ole jäsen. Johtokunta päättää vuosikortin myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.

 

3 /5

8 §   SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi- helmikuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä Kalajoki- lehdessä.

 

9 §  TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;

4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilön vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoite-maksun suuruudesta;

10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

12. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilön piirikokouksiin;

14. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15. Päätetään Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;

16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 

10 §  KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

11 §  SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS  

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12 §  PÖYTÄKIRJAN  PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien ja  jaostojen  kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 §  SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten  enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia ja vuosikorttilaisia lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4 ) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 §  SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15 §  SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16 §   PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 §  SEURAN NIMENKIRJOITUS

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen.

 

18 §  JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetuksen mukaisesti;

          3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen    

          tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja jaostot suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;

5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista,

7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot; toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio sekä toimihenkilöilmoitus.

8. nimetä seuran edustajat Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen hirvieläinten metsästyksen yhteislupakokoukseen; edustajina syksyn hirvikokouksessa valitut hirvi-isäntä ja varaisäntä.

9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

10. pitää seuran jäsenluetteloa;

11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

13. hyväksyä ja erottaa jäsenet;

14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 §  SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 §   SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään  Pohjois-Pohjanmaan Maakunta-arkistoon.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistykselle

 

21 §  MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Nämä säännöt on hyväksytty:

Kalajoen Eteläpuolen metsästysseuran kokouksessa 31.1.2016